Hamirpur SSA

Sr. NO
Name
Designation
Office
Fax
E-Mail
1
AJEET KUMAR
GMTD,Hamirpur
221800
224650

gmtdhamirpur@gmail.com

gmtd_hamirpur@bsnl.co.in

2
Vinay Kumar
PA.to GM 
221800
vinay.bsnl.hp@gmail.com
3
RAJENDER DHIMAN
 
DGM
224900
221400
agmnwphmp@gmail.com
4
Prem Lal Sharma
PA.to DGM 
224900
prem031972@gmail.com
5
Kartar Chand
IFA
221100
221033
kchand051@gmail.com
6
Digvijay Singh Rana
AGM(CFA)
221000
222141
plghamirpurhp@gmail.com
7
B.S.Chauhan
AGM(CM/SALE)
221733
224121
agmcmhmr@gmail.com
8
Ravinder Paul
AGM(EB/S&M)
223200
222141
ravindersde@gmail.com
9
Yashpal Singh
AGM(HR/ADMIN)
225666
paul_yash@bsnl.co.in
10
Ramesh Kumar
DE ( O/D ) BLP
221100/223644
224110
rthakur1600@gmail.com
11
Anil Kumar
DE (O/D).UNA 
224000
223011
anil3456@gmail.com
12
Rajender kumar Sharma
DE Trans
222200
222100
rajenderkr70@gmail.com
13
Rajender  Thakur
DE(I/D)),HMR
222030
221700
nibhmr@gmail.com
14
Rajender  Sharma
DE(O/D) Hamirpur
224522
222580
rajs759@gmail.com
15
Smt.Karuna Sharma
SDE (CS-PG)
221856
karunashankar12@gmail.com
16
Sushil Sharma
SDE (EB-I) HMR,Una
224544
marketingsectionhamrpur@gmail.com
17
Prarbhakar Mishra
SDE(Civil),Bilaspur
222930
222898
parbhakarmishra7638@gmail.com
18
Rakesh Kumar Sharma
SDE(Civil)-II,Una
227100
226300
rksharp745@gmail.com
19
Amrik Singh Chandel
SDE(CM & Tx)BLP
224100
amriksinghchandel@gmail.com
20
Anil Kumar 
SDE(CM&Tx) Una 
224000
anil3456@gmail.com
21
Madan Gopal
SDE(CM-Plg & NWO) 
222598
madanbhardwaj71@gmail.com
22
Jagdish Kaushal
SDE(CM-Sales .)
222188
222141
jrkaushal16@gmail.com
23
Mandeep Kanwar
SDE(Elect.) HMR
224515
24
Rajender Thakur
SDE(NIB/CDR)I/DHMR
222000/222500
nibhmr@gmail.com
25
Santosh Kumar Gupta
SDE(TRANS) UNA
224000
sdotmtp@gmail.com
26
SP Singh Bajwa
SDE.(Civil)HMR
222898
bajwaasps72@gmail.com
27
Kishori Lal
SDO (NTR)
kishorilal714@gmail.com
28
Anil Kumar
SDO (T) (P)Una
224000
anil3456@gmail.com
29
Ramesh Kumar
SDO(P) BLP
224000/222500
224110
rthakur1600@gmail.com
30
Rajeev Dhiman
SDO(P)Ghumarwin
254400
rajeevdhiman69@gmail.com
31
Rajender  Sharma
SDO(T) (P)HMR
224522
rajs759@gmail.com
32
Balbir Singh 
SDO(T) Amb
261300
sdotggt@gmail.com
33
Vishal Sangal
SDOT NDN
232500
bsnlnadaun@gmail.com
34
Sanjeev Kumar
JTO
221662
sk.bobu@gmail.com
35
Rishi Kapil
JTO 
232499
rishikapil@gmail.com
36
Nitesh Sharma
JTO ( BARSAR)
288400
vijaydhiman@bsnl.co.in
37
Harish Sharma
JTO ( IT/Plg.)
222700
harishchandel@bsnl.co.in
38
Rajesh Kumar
JTO (BLP)
222500
rajesh.raj.nit@gmail.com
39
Ranjeet Chaudhary
JTO (BLP)
224000
jtooutdoorbilaspur@gmail.com
40
Sukhdev Sharma
JTO (BRJ)
266400
265000
jtibhoranj@gmail.com
41
Manorma Kumari
JTO (HR)
223333
manormabsnl@gmail.com
42
Deepa Chauhan
JTO (I/D)
261300
sdeidamb@gmail.com
43
Sanjeev Kumar
JTO (RF)
221662
sk.bobu@gmail.com
44
Raj Kumar
JTO (TRNS.)
222899
raj02338@gmail.com
45
Ram Singh
JTO (UNA)
226200
rambhopali@gmail.com
46
Pardeep Kumar
JTO NDN 
232500
pardeepkumar861@gmail.com
47
Amit Dubey
JTO O/D GMW
255500
amitrdubey@outlook.com
48
Raman Kumar Sharma
JTO TX 
222200
ramank1973@gmail.com
49
Virender Kumar
JTO(Amb)
261300
virenderkumarsondh@gmai.com
50
Amarjeet Singh
JTO(Bangana)
262600
amarjisingh@gmail.com
51
Sukhdev Sharma
JTO(CDR)
224862
jtobhoranj@gmail.com
52
Pawan Kumar
JTO(CM)BLP
224100
pawanieet@gmail.com
53
Vijay Sueol
JTO(CSC)GMW
254400
vjsuel13@gmail.com
54
Neeraj Kumar
JTO(Ggt)
261300
neeraj.sharma28386@gmail.com
55
Rakesh Sharma
JTO(GLR)
242000
rakeshamr2580@gmail.com
56
Urmila
JTO(I/D)
222500
57
Baldev Singh
JTO(I/D)
223600
sanjujamwal69@gmail.com
58
Charu Mitra
JTO(I/D)UNA
225000
charusimar@gmail
59
Shivali Thakur
JTO(I/D)UNA
225000
shivanithakur2214@gmil.com
60
Richa
JTO(Mobile)
222188
ccn1hamirpur@gmail.com
61
Sanjeev Kumar
JTO(P)HMR
224700
jtooutdoorhamirpur@gmail.com
62
Naveen 
JTO(Sale/Mkt)
222188
jtomktghmr2@gmail.com
63
Richa
JTO(Sales )/Mktg
224858
ccn1hamirpur@gmail.com
64
Chander Kant
JTO(SJU)
272400
cscsjuhp@gmail.com
65
Kapil Sharma
JTO/L&B/OPN.
221288
kds3130@gmail.com
66
Umesh Kumar
J.E(Tauni Devi)
278500
sanjiv008rathor@gmail.com
67
Aprana
J.E.Mktg.
224857
ccn1hamirpur@gmail.com
68
Rajesh kumar
A. O (Comp.& EB)
224588
rkumar72400@gmail.com
69
Mukesh Sharma
A.O (Persuit)
223731
mukesh.bsnl101@gmail.com
70
Pawan kumar
A.O.(EF)
223265
pawan77kumar@rediffmail.com
71
Rajesh Kumar Sharma
A.O.(FA)
222795
rajesh67500hmr@rediffmail.com
72
Ramel Singh
A.O.(RM)
222899
223899
aormham@gmail.com
73
Ashwani Kumar
AO (CM-RM)
225977
jaomobilehmr@gmail.com
74
Pawan kumar
AO(Bkg)
221826
aobankinghamirpur@gmail.com
75
Mohinder paul
AO(CLAIMS)
221788
225988
aoclaimshmr@gmail.com
76
Sudesh Kumari
AO-CM (RM II)
225800
223899
sudeshkumaridiwakar@gmail.com
77
Kamaljeet singh
JAO(CA)
222888
jeetkamal31586@gmail.com
78
Rajneesh Sharma 
JAO(Persuit)
223731
rajnish.shrma_19yahoo.com
79
Vijay Kumar
XENCivil (SNR)